จุดบริการ พม.ปันสุข (ตู้ปันสุข) ดำเนินการเติมสิ่งของในตู้ปันสุข ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2564

จุดบริการ พม.ปันสุข (ตู้ปันสุข) ดำเนินการเติมสิ่งของในตู้ปันสุข ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโควิด -19 และประชาชนที่มาติดต่อราชการ นำเครื่องอุปโภคบริโภค จากตู้ปันสุขไปใช้ในการดำรงชีพ

Share: