จัดจุดบริการ พม.ปันสุข (ตู้ปันสุข) ดำเนินการเติมสิ่งของในตู้ปันสุข และ “ตู้ พม.รับทุกข์” (23 มีนาคม 2564)

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่อำเภอแม่สอด จัดจุดบริการ พม.ปันสุข (ตู้ปันสุข) ดำเนินการเติมสิ่งของในตู้ปันสุข และ “ตู้ พม.รับทุกข์” เพื่อเพิ่มช่องทางในการ
รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ โดยมีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 และประชาชนที่มาติดต่อ
นำเครื่องอุปโภคบริโภคจากตู้ปันสุขไปใช้ในการดำรงชีพ

Share: