งานวันสตรีสากลจังหวัดตาก ประจำปี 2564 (18 มีนาคม 2564)

วันที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก
และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดตาก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตาก จัดงานวันสตรีสากลจังหวัดตาก ประจำปี 2564 โดยมีนางศลิษา ภิรมย์รัตน์
ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก
กล่าวรายงานการมอบเกียรติบัตรฯ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านไม้งาม (บ้านไร่ไอละมุน) หมู่ที่ 4 ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก มีสตรีเข้าร่วมงาน
ประมาณ 80 คน กิจกรรมประกอบด้วย
– การมอบประกาศเกียรติบัตรสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมจังหวัดตาก จาก 9 อำเภอ โดยการคัดเลือกผ่านคณะกรรมการพัฒนาบทบาท
สตรีจังหวัดตาก จนได้สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาสังคม จำนวน 9 คน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติเป็นขวัญกำลังใจให้สตรีที่ได้ทุ่มเทเพื่อพัฒนาสิทธิ
บทบาทของสตรี และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม
– การบรรยายพิเศษ เรื่อง เสริมพลังสตรี วิถีพอเพียง
– การนำสตรีปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้เสริมให้กับครอบครัว
– กิจกรรมแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรี 9 อำเภอ
– กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

Share: