คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ 2551 ม 6 และ ม 6/1 ชาวเมียนมาจำนวน 49 คน (ชาย 36 คน,หญิง 13 คน)

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทีม พม.ตาก (One Home ตาก) ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ สภ.วังเจ้า, กอ.รมน ตาก, สนง.แรงงานจังหวัดตาก,สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก, สนง.จัดหางานจังหวัดตาก คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ 2551 ม 6 และ ม 6/1 ชาวเมียนมาจำนวน 49 คน (ชาย 36 คน,หญิง 13 คน) ตามแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ สภ.วังเจ้า อ.วังเจ้า จ.ตาก และได้มีการประชุมทีมสหวิชาชีพสรุปเบื้องต้นมีความประสงค์เดินทางมาทำงานในกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และจังหวัดระยอง เส้นทางการเดินทางจากเมียวดี พะอาน พะโค – ประเทศไทย


Share: