การอบรม เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลจาก TPMAP เพื่อนำไปใช้ประโยชน์” (16 ก.พ. 64)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลจาก TPMAP เพื่อนำไปใช้ประโยชน์” เพื่อให้บุคลากรสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-11 และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัด มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics platform :TPMAP) และการวิเคราะห์ข้อมูลจาก “TPMAP” เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ผ่านระบบ Application Teleconference Meeting (Zoom)ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เลขที่ 910 หมู่ 9 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: