การประชุมเชิงวิชาการการดูแลระยะยาว ครั้งที่ 2 LTC Forum 2021″LTC เดินหน้าฝ่า COVID-19″

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการการดูแลระยะยาว ครั้งที่ 2 LTC Forum 2021″LTC เดินหน้าฝ่า COVID-19″ ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 จัดโดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนพื้นที่ความสำเร็จ และสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพในระดับพื้นที่ระบบบริการสุขภาพในการจัดบริการการดูแลระยะยาว (Long-Term Care) ครั้งที่ 2 : LTC กรุงเทพฝันให้ไกลต้องไปให้ถึงระบบ LTC ที่เหมาะสมกับกรุงเทพฯ เมืองที่มีความซับซ้อน ทั้งโครงสร้างประชากร สังคม และระบบสุขภาพ วิทยากรครั้งนี้ โดย พ.ญ.ลลิตยา กองคำรองเลขาธิการ สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,คุณวรรณา งามประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สำนักอนามัย กทม.,พ.ญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และ ดร.นพ.ฑิณกร โนรี สนง.วิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ


Share: