การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานการเลี้ยงดูทดแทนในบริบท 5 จังหวัดชายแดนใต้ (9 ก.พ. 64)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานการเลี้ยงดูทดแทนในบริบท 5 จังหวัดชายแดนใต้ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud meeting โดยมีท่านรองอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธาน ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ได้ร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นรูปแบบการพัฒนามาตรฐานสถานรองรับเด็กเอกชน กรณีศึกษาอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Share: