การประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตามโครงการ “เราชนะทีม” ทีม One Home จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 (19 ก.พ. 64)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตามโครงการ “เราชนะทีม” ทีม One Home จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564
ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เลขที่ 910 หมู่ 9 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: