การประชุมสนทนากลุ่ม เรื่อง การป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดตาก (สพม.)

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม เรื่อง การป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดตาก (สพม.) เพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาและการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเด็กออกจากระบบการศึกษากลางคัน โดยมี ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก และดร. อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 เป็นประธานณ ห้องลูกหว้า โรงเรียนผดุงปัญญา ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share: