การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัด

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้นายศราวุธ ไทยเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดณ ห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากในการนี้นางสาวจิร่าพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากร่วมการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share: