การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งที่ประชุม ได้รับทราบแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดตาก (พ.ศ. 2565-2570) ซึ่งมีเป้าหมายการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดตากระยะ 6 ปี โดยเน้นอุตสาหกรรม 3 ด้าน ประกอบด้วย ภาคเกษตร , ภาคขนส่งและระบบโลจิสติกส์ และธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวโดยมีเป้าหมายรวม 6 ปี (2565-2570) จำนวน 17,800 คน ขณะเดียวกัน ได้ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดตาก ปี 2565ซึ่งมีเป้าหมายทั้งสิ้น 2,750 คน ปัจจุบันผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดำเนินการไปแล้วจำนวน 5,522 คนคิดเป็นร้อยละ 200 ของเป้าหมาย จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการพัฒนากำลังคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ซึ่งจากการพิจารณาผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดตาก 3 อุตสาหกรรมจุดเน้น ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมาพบว่า อุตสาหกรรมภาคขนส่งและระบบโลจิสติกส์ มีผลการดำเนินงานน้อย ประกอบกับหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ในจังหวัดตาก มีจำนวนน้อยแห่ง การพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมนี้ จึงค่อนข้างน้อย ดังนั้น จึงมีการวางแผนและกำหนดแนวทางการทำงานให้สำเร็จตามแผนที่วางไว้ สำหรับในปี 2565 ผลการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 พบว่าผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้มาก ที่ประชุมจึงได้พิจารณาปรับลด-เพิ่ม ตัวเลขเป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน


Share: