การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2565 (ครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2565 (ครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว มติที่ประชุมมีการอนุมัติ รายละเอียดดังนี้1.อนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 48 ราย จำนวนเงิน 2,251,000.- บาท2.อนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจำนวน 8 ศูนย์ 8 โครงการ จำนวนเงิน 216,067.- บาท3.อนุมัติโครงกรส่งสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 6 องค์กร 6 โครงการ จำนวนเงิน 151,547.- บาท4.อนุมัติโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำวน 10 แห่ง จำนวน 11 หลัง จำนวนเงิน 340,000.- บาท5.เห็นชอบร่างรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตาก ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2565 ณ ห้องประชุมสำนึกงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share: