การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2563 (20 ส.ค. 63)

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2563 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตาก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มติที่ประชุมฯ มีรายละเอียด ดังนี้
1) พิจารณากลั่นกรองและอนุมัติการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 56 ราย เป็นเงิน 3,360,000 บาท
2) พิจารณาโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กรอบวงเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) จำนวน 2 องค์กร เป็นเงิน 345,720 บาท
3) คัดเลือกคนพิการต้นแบบประจำปี 2563 จำนวน 1 คน เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563

Share: