การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมฯณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ที่ประชุมมีมติดังนี้1.รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2564 2.แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามนโยบายของ 4 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3.การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด้กปฐมวัยตามมาตรฐานแห่งชาติ (การประเมินออนไลน์) 4.แผนการบูรณาการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เห็นชอบดังนี้ 4.1 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดตาก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 4.2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเรียน การสอน ในรูปแบบ Online กลุ่มเด็กปฐมวัย” 4.3 อบรม E – learning “คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย” จากชุดคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4.4 การกำกับการรับประทานยาเสริมธาตุเหล็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด


Share: