การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2565 พร้อมคณะกรรมการฯประกอบด้วยหน่วยงาน One Home จังหวัดตาก ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก , ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก ,บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง ตรงตามกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน One Home ในสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดตาก โดยเป็นกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนเปราะบาง TPMAPมิติด้านการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ จำนวน 417 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 764,000 บาท ดังนี้1.พิจารณาเห็นชอบการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม งบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 334 รายเป็นเงินทั้งสิ้น 604,000 บาท2. พิจารณาเห็นชอบการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม งบเงินผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 26 รายเป็นเงินทั้งสิ้น 52,000 บาท3. พิจารณาเห็นชอบการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม งบเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 57 รายเป็นเงินทั้งสิ้น 108 ,000 บาท


Share: