การประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 4/2564

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก โดยมี นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมฯ พิจารณากลั่นกรองโครงการที่ยื่นเสนอขอรับเงินอุดหนุนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน จำนวน 3 แห่ง 3 โครงการซึ่ง ฝ่ายเลขานุการ จักได้สรุปผลการพิจารณา เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ต่อไป


Share: