การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นางสาวจิรพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตากศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น 2 โดยมีนายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจังหวัดตาก การต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงิน การดำเนินกิจกรรมพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปี 2565 และพิจารณาเห็นชอบการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เพื่อจ่ายให้แก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 67 คน ๆ ละ 2,000 บาทรวมจำนวนเงิน 134,000 บาท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2565


Share: