การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค) จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2563 (17 ส.ค. 63)

17 สิงหาคม 2563 [การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค) จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2563] : นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา ศพค.รวม 2 แห่ง ณ ห้องประชุม ศปก.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: