การประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565ครั้งที่ 2/2565 โดยในที่ประชุม ฯ กลุ่ม / ฝ่าย ได้รายงานผลการดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ,แผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป และร่วมกันวางแผนแนวทางในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ, การจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อให้การดำเนินการปฏิบัติงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อย และกำชับการปฏิบัติตนแบบ New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share: