การประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก (10 มีนาคม 2564)

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 17:30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เรื่อง โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนเปราะบาง รายครัวเรือน
(TP MAP) และนำนโยบาย ขั้นตอนแนวทางการดำเนินงาน ที่นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ได้มอบไว้ให้กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 76 จังหวัด มาถ่ายทอดให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ รับฟังและร่วมกันหารือวางแผนการดำเนินงานในเดือนมีนาคม 2564 ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เลขที่ 910 หมู่ 9 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: