การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ณ อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง (3 พ.ย. 63)

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายนส.นงณภัส เลิศภักดีกุล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รก.นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ณ อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก(ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก) เพื่อรับทราบข้อมูลสรุปของอำเภอ ทิศทางการดำเนินงานโครงการ ปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ โดยมีนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับ

Share: