พิธีเปิดโครงการ “ตู้ปันสุข เติมใจให้กัน” พม.จ.ตาก (21 พ.ค. 63)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

“ตู้ปันสุข เติมใจให้กัน” พม.จ.ตาก ภายใต้แนวคิด “หยิบแต่พอดี ถ้ามีให้แบ่งปัน” โดยนายประทีป  มูลเภา

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ เพื่อแสดงออกความรัก ความสามัคคี

ซึ่งได้รับการสนับสนุนสิ่งของอุปโภค บริโภค จากมูลนิธิต่าง ๆ / องค์กรอาสาสมัครชาวต่างประเทศที่ขอ VISA 

ด้านการพัฒนาสังคมในพื้นที่อำเภอแม่สอด และอำเภอใกล้เคียง ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share: