รายงานประจำเดือนสิงหาคม 2563

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมช่วยเหลือเคสกับเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกาชาดอำเภอเมืองและสถานีกาชาดเทพรัตน์ที้ 13 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตาก จำนวน 2 ราย (23 ก.ย. 63)

วันที่ 23 กันยายน 2563 นายประทีป มูลเภาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นายมานพ ผิวบัวคำ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฎิบัติงาน นางอัมพร คำภีร์ นักพัฒนาการเด็ก และนางสาวนันทวัน กาวีระเต็ม นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมช่วยเหลือเคสกับเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกาชาดอำเภอเมืองและสถานีกาชาดเทพรัตน์ที้ 13 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตาก จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. บ้านไฟไหม้ ของนางสาววิลาสินี จึงสำเร็จการบ้านเลขที่ 146 หมู่ที่ 6 ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
2. ผู้พิการสติปัญญา นางสาวพรรณี ไกรฤทธิ์ บ้านเลขที่ 229 หมู่ที่ 13 ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตังหวัดตาก อาศัยอยู่กับบิดามารดา ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม
โดยกาชาดจังหวัดตากมอบเงินช่วยเหลือ พร้อมมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค

Share:ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และประชุมทีมสหวิชาชีพ Case Conference (24 ก.ย. 63)

วันที่ 24 กันยายน 2563[ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และประชุมทีมสหวิชาชีพ Case Conference] นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตาก มอบหมายให้ น.ส.ประพิณเพ็ญ มัณทนา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และน.ส.หทัยรัตน์ มุณีแก้ว นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และประชุมทีมสหวิชาชีพ Case Conference จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1. กรณีชายสูงอายุผู้ป่วยเรื้อรัง ช่วยเหลือตนเองได้เล็กน้อย อยู่กับภรรยาและบุตรพิการ มีปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัว อบต.แม่ปะ อ.แม่สอด ขอความร่วมมือส่งต่อเพื่อเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพในสถานสงเคราะห์ 2. กรณีหญิงสูงอายุ อาศัยอยู่ลำพังในห้องเช่า ไม่มีอาชีพและรายได้ ในพื้นที่ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด ขอความช่วยเหลือไปที่ 1300 ขอรับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ 3. กรณีชายพิการทางจิตและประสาท อัยอยู่มารดาพิการทางจิต และพี่ชายพิการทางการสื่อสาร มีพฤติกรรมติดสารเสพติด ก่อความเดือดร้อนลำคาญในพื้นที่ ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ โดย รพ.พบพระ เชิญร่วมประชุมหาแนวทางการช่วยเหลือ การดำเนินการเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย ชี้แจงบริการของ พม. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการช่วยเหลือ สำหรับกรณีที่ 1 และ 3 ที่ประชุมมีมติให้ส่งต่อเข้าคุ้มครองสวัสดิภาพในสงเคราะห์ และให้ชุมชนช่วยดูแลระหว่างรอส่งตัว


Share:ขอเชิญชวนหน่วยงานรัฐ/เอกชน มูลนิธิ สมาคม เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:อบรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาทักษะและความรู้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหาทางสังคม รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ (19 ก.ย. 63)

วันที่ 19 ก.ย. 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดอบรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาทักษะและความรู้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหาทางสังคม รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์
โดยมีนายอรรษิษฐ์​ สัมพันธรัตน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการฯ ร่วมด้วย
นายศุภภิมิตร​ เปาริก​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก​ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่​ 310​ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก​ นายอำเภอเมืองตาก​ หัวหน้าส่วนราชการ​ และผู้แทนส่วนราชการ​ ณ อาคารสราญรมย์ มณฑลทหารบกที่ 310 โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดตาก จากอำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก อำเภอวังเจ้า และอำเภอสามเงา จำนวน 100 คน
นายประทีป​ มูลเภา​ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก กล่าวว่า​ การจัดอบรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกการจัดอบรม โดยขอความร่วมมือมณฑลทหารบกที่ 310 นำเสนอโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อให้ทหารประจำการได้ฝึกปฏิบัติและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เมื่อปลดประจำการ ทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชน ซึ่งทำให้สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก ที่ได้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้และเห็นภาพจริง​ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ในการจัดกิจกรรมเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ เสริมสร้างการตระหนักรู้เท่าทันสถานการณ์ รูปแบบการค้ามนุษย์ในปัจจุบัน รวมถึงสามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัย ไม่ถูกล่อลวง และดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Share:ประชุมโครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน จ.ตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (25 ส.ค. 63)

วันที่ 24 สิงหาคม 2563
[ประชุมโครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน จ.ตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563]
นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตาก มอบหมายให้ นางนงณภัส เลิศภักดีกุล หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และน.ส.ประพิณเพ็ญ มัณทนา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน จ.ตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดโดย ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ตาก โดยมี นายสุรชัย มงคลสิทธิคุณ ผู้พิพากาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จ. ตาก เป็นประธาน
เนื้อหาการอบรม ได้แก่ การชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศ Online ของศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ตาก การใช้งานระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ อัยการ ทนายความ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการยุติธรรม จำนวน 80 คน ณ ห้องเวียงวัง ร.ร.เวียงตาก จ.ตาก

Share:พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดตาก (23 ส.ค. 63)

23 สิงหาคม 2563
[พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดตาก]:
นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมพิธี โดย..
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์
เพื่อใช้เป็นศูนย์บัญชาการและปฏิบัติการฝนหลวงครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยมีรองแลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธี ณ ท่าอากาศยานตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากโดยมีระยะเวลาในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จในปี 2566

Share:ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามผลการก่อสร้างศูนย์พัฒนาอาชีพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ศพอส) (21 ส.ค. 63)

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วย นางสาวนงณภัส เลิศภักดีกุล นักสังคมสังเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามผลการก่อสร้างศูนย์พัฒนาอาชีพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ศพอส) ในพื้นที่
1.ต.พระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด
2.เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด
3.เทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด

Share:ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอแม่ระมาด (กอพม.อำเภอ) ครั้งที่ 1/2563 (21 ส.ค. 63)

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก นางสาวนงณภัส เลิศภักดีกุล นักสังคมสังเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอแม่ระมาด (กอพม.อำเภอ) ครั้งที่ 1/2563 ณ ศูนย์ประสานงาน กอพม. อำเภอแม่ระมาด ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อขับเคลื่อนงานศูนย์ประสานงาน อพม.และดำเนินกิจกรรมตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายวีรวงศ์ สุพรรณพงษ์ ปลัดอำเภอ ผู้แทนนายอำเภอแม่ระมาด เป็นที่ปรึกษา พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด ผู้แทนท้องถิ่นอำเภออุ้มผาง ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอแม่ระมาด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธาน อพม.จังหวัดตาก ประธาน อพม.อำเภอแม่ระมาด และ อพม.ระดับตำบล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

Share:การตรวจเยี่ยมโครงการปรับสภาพแวดล้อมบ้านอยู่อาศัยแก่ผู้พิการ (21 ส.ค. 63)

21 สิงหาคม 2563
[การตรวจเยี่ยมโครงการปรับสภาพแวดล้อมบ้านอยู่อาศัยแก่ผู้พิการ] :
นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมนางสาวพิมพร แหยมนาค เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปรับสภาพบ้านอยู่อาศัยแก่ผู้พิการ ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ระมาด โดยผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นผู้นำในการตรวจเยี่ยมติดตามผล


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial