การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นางสาวจิรพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตากศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น 2 โดยมีนายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจังหวัดตาก การต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงิน การดำเนินกิจกรรมพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปี 2565 และพิจารณาเห็นชอบการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เพื่อจ่ายให้แก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 67 คน ๆ ละ 2,000 บาทรวมจำนวนเงิน 134,000 บาท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2565


Share:การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2565 (ครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2565 (ครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว มติที่ประชุมมีการอนุมัติ รายละเอียดดังนี้1.อนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 48 ราย จำนวนเงิน 2,251,000.- บาท2.อนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจำนวน 8 ศูนย์ 8 โครงการ จำนวนเงิน 216,067.- บาท3.อนุมัติโครงกรส่งสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 6 องค์กร 6 โครงการ จำนวนเงิน 151,547.- บาท4.อนุมัติโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำวน 10 แห่ง จำนวน 11 หลัง จำนวนเงิน 340,000.- บาท5.เห็นชอบร่างรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตาก ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2565 ณ ห้องประชุมสำนึกงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share:ประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับ พมจ. 76 จังหวัด และ สสว. 1-11

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับ พมจ. 76 จังหวัด และ สสว. 1-11 โดยมีนายจุติ ไกรฤก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share:ตรวจสอบข้อเท็จจริง พยานเอกสาร และพยานบุคคล เพื่อประกอบการพิจารณาออกหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าให้กับผู้ร้องขอหนังสือรับรองความป็นคนไร้รากเหง้า (walk in)

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นางสาวจิรพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นิติกร ตรวจสอบข้อเท็จจริง พยานเอกสาร และพยานบุคคล เพื่อประกอบการพิจารณาออกหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าให้กับผู้ร้องขอหนังสือรับรองความป็นคนไร้รากเหง้า (walk in) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ เพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานสำหรับคนไร้รากเหง้าในการขอมีสัญชาติไทยตามมติคณะรัฐมนตรี และตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ต่อไป


Share:ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดตาก ครั้งที่ 9/2565

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการและศูนย์บริการคนพิการ ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดตาก ครั้งที่ 9/2565พร้อมคณะทำงานฯประกอบด้วย นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม นักพัฒนาสังคม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม และนักพัฒนาการเด็กประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือรายครอบครัว ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ ผลการพิจารณาให้ความให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 165 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 260,500 บาท ดังนี้1. พิจารณาเห็นชอบการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมงบ เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวนทั้งสิ้น 139 รายเป็นเงินทั้งสิ้น 208,500 บาท 2. พิจารณาเห็นชอบการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมงบ เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวนทั้งสิ้น 26 รายเป็นเงินทั้งสิ้น 52,000 บาท


Share:สอบข้อเท็จจริงผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว เบื้องต้นได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พร้อมให้คำปรึษา เรื่องการเสริมพลังคุณค่าในตนเอง (เสริมพลังเชิงบวก)

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นิติกรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกับ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงสอบข้อเท็จจริงผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว เบื้องต้นได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พร้อมให้คำปรึษา เรื่องการเสริมพลังคุณค่าในตนเอง (เสริมพลังเชิงบวก) เพื่อให้ครอบครัวร่วมจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสม วางแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ถูกกระทำและผู้กระทำ รวมถึงได้จัดทำบันทึกไกล่เกลี่ยการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ทั้งนี้จะมีการติดตามเยี่ยมบ้านเป็นระยะเวลา 3 เดือน ต่อไป


Share:การประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระ การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการประจำจังหวัดตากครั้งที่ 2/2565 (ครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระ การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการประจำจังหวัดตากครั้งที่ 2/2565 (ครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ) มติที่ประชุมเห็นชอบ รายละเอียดดังนี้1.เห็นชอบการกู้ยืมเงินของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ จำนวน 48 ราย จำนวนเงิน 2,910,000.- บาท 2.เห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 8 ศูนย์ 8 โครงการจำนวนเงิน 216,067.- บาท 3.เห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 6 องค์กร 6 โครงการจำนวนเงิน 220,346.- บาท 4.เห็นชอบโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 10 แห่ง 11 หลัง จำนวนเงิน 340,000.-บาท


Share:ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล และการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยงาน พม.

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้มอบหมายนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล และการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยงาน พม. ในพื้นที่รับผิดชอบ จัดโดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8ณ ที่ทำการชมรมคนพิการตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหน้างานที่พบแต่ละพื้นที่และถอดบทเรียนร่วมกันในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน


Share:ประชุมคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ในพื้นที่ตำบลบูรณาการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้มอบหมายนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ในพื้นที่ตำบลบูรณาการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ร่วมกับทีม One home พม. ตาก จัดโดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8ในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จำนวน 2 แห่ง ดังนี้1. เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก2. เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ที่ทำการชมรมคนพิการตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล นำโดยผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานในพื้นที่ แกนนำชุมชน สภาเด็กและเยาวชน ร่วมประชุม พื้นที่ละ 20 คน การประชุมมีการรับฟังความคิดเห็นค้นหาปัญหาในพื้นที่ กลไกการทำงาน และแนวทางการขับเคลื่อนงาน


Share:ลงพื้นที่ตรวจอาคารสถานที่ตั้งศูนย์บริการคนพิการ

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากมอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตากพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก ลงพื้นที่ตรวจอาคารสถานที่ตั้งศูนย์บริการคนพิการตำบลวังหิน และศูนย์บริการคนพิการตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากกรณีขอต่ออายุใบจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial