ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง การเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตาก


Share:ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง การเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตาก


Share:สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์” ประจำปี 2564 วันที่ 5 มิถุนายน 2564


Share:ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2563

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประชาสัมพันธ์แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เรื่อง การดำเนินโครงการจัดประชุม/ อบรม/ สัมมนา สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เพื่อสื่อสารเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการและมาตราการในการป้องกันการกระทำทุจริต

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนฯ

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ขอเชิญชวนหน่วยงานรัฐ/เอกชน มูลนิธิ สมาคม เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial