โครงการอบรม “อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดโครงการอบรม “อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านคนพิการ เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ เพื่อจะได้ให้ข้อมูลการช่วยเหลือ และการคุ้มครองแก่คนพิการและครอบครัวรุ่นที่ 3 จัด ณ สโมสรเทศบาลตำบลบ้านตาก ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วยอพม./อสม. จำนวน 30 คน


Share:การอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (อพม.) ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดการอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (อพม.) ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พื้นที่ตำบลโป่งแดงอำเภอเมืองตาก ณ รพ.สต.บ้านสระตลุง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะการทำงานแก่ผู้สมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกในระดับพื้นที่ในการชี้เป้า เฝ้าระวัง การให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรวมถึงคุ้มครองและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งมิติด้านสังคมและมิติ ด้านสุขภาพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน


Share:โครงการอบรม “อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม “อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านคนพิการ เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการเพื่อจะได้ให้ข้อมูลการช่วยเหลือ และการคุ้มครองแก่คนพิการและครอบครัว รุ่นที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนพลังวังเจ้า หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย อพม./อสม. จำนวน 30 คน


Share:การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมดำรงธรรม ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference ในการนี้ นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งในที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565 “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานในปี 2565 ณ ห้องประชุมสายประทีป ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตากอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share:ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมตากสินชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมฯ การประชุมมีวาระ- รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติ ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร มาตรา 86 วรรค 2 ให้คณะกรรมการเร่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกำหนดมาตรการเมื่อมีการฝ่าฝืน – พิจารณาข้อหารือการขนส่งสินค้าเข้า – ส่งออกในช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติ ที่ประชุมมีมติให้แยกท่าขนถ่ายสัตว์ โค กระบือ ออกจากท่าขนถ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อควบคุมโรคและโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่อาจบ่นเปื้อนมา มอบหมายศุลกากรทำหน้าที่นายทะเบียนคุมรายการช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติท่าข้ามทุกประเภท จัดระเบียบข้อมูลให้มีความชัดเจน ให้มีการประชุมทบทวนคำสั่งและรวบรวมคำสั่งพร้อมทั้งพิจารณาข้อมูลช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติท่าข้ามทุกประเภทให้ตรงกัน – พิจารณาอนุมัติเปิดช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติฯ ในพื้นที่ อ.พบพระ จำนวน 1 ช่องทาง พื้นที่ อ.แม่สอด ช่องทางเดิม 2 ช่องทาง ช่องทางใหม่ 2ช่องทาง รวม 4 ช่องทาง โดยให้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบช่องทางที่ได้รับอนุมัติให้มีความพร้อมของสถานที่ คุณสมบัติ เอกสารการขออนุญาตจากหน่วยงานต่างๆ มาตรการป้องกันโรคระบาด ให้ครบถ้วน จัดทำรายงานผลการตรวจ เพื่อประกอบการจัดทำคำสั่งให้เปิดช่องทางได้- หารือกรณีการควบคุมผู้ต้องหาต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในห้องกักของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ฝากกัก OQ ตชด.และฝากกักสถานีตำรวจภูธร ที่มีพื้นที่แออัด ไม่เพียงพอ ป่วยโรคโควิค – 19 ขาดบุคลากร และงบประมาณ ที่ประชุมให้แต่ละหน่วยงานจัดทำรายงานปัญหาอุปสรรคไปยังหน่วยงานส่วนกลางแจ้งประเด็นปัญหา ให้บริหารจัดการภายใต้ข้อจำกัด


Share:พม.ตาก เยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CSR กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดตาก ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก อำเภอแม่สอด และอำเภอแม่ระมาด

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ลงพื้นที่ร่วมเจ้าหน้าศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก เพื่อเยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CSR กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดตาก ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก อำเภอแม่สอด และอำเภอแม่ระมาดรวมจำนวน 4 ราย โดยมีภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้1. บริษัท ท็อป ฟอร์ม บราเซีย (แม่สอด) จำกัด คัดเลือกครัวเรือนเปราะบาง เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ในพื้นที่ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก2. มูลนิธิร่มไม้ คัดเลือกครัวเรือนเปราะบาง เป็นผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่เพียงลำพัง ในพื้นที่ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก โดยได้เข้าไปดูแลในเรื่องของเครื่องอุปโภค – บริโภค เดือนละ 2 ครั้ง พร้อมประสานอสม.ในพื้นที่ในการดูแล และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น3. สมาคมผู้ปกครองบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ คัดเลือกครัวเรือนเปราะบาง เป็นผู้พิการที่อาศัยอยู่กับแม่ 2 คน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุในพื้นที่ ต.แม่กุอ.แม่สอด จ.ตาก โดยสมาคมเข้าไปดูแลในเรื่องของเครื่องอุปโภค – บริโภค และให้คำปรึกษาในเรื่องการดำรงชีวิตและการดูแล ป้องกันตัวเองในสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-194. มูลนิธิไลฟ์อิมแพคไทยแลนด์ คัดเลือกครัวเรือนเปราะบาง เป็นผู้สูงอายุที่ต้องดูแลหลานชายวัย 10 ปี 2 คน ซึ่งแม่ป่วยเป็นจิตเวช 1 คน และเสียชีวิตไปแล้ว 1 คน และต้องดูแลลูกสาวที่ป่วยเป็นจิตเวช ในพื้นที่ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยมูลนิธิไปดูแลในเรื่องของเครื่องอุปโภค – บริโภคเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเบื้องต้น ทั้งนี้ได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้กับครัวเรือนพร้อมจัดทำสมุดพกครัวเรือน


Share:การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมฯณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ที่ประชุมมีมติดังนี้1.รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2564 2.แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามนโยบายของ 4 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3.การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด้กปฐมวัยตามมาตรฐานแห่งชาติ (การประเมินออนไลน์) 4.แผนการบูรณาการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เห็นชอบดังนี้ 4.1 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดตาก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 4.2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเรียน การสอน ในรูปแบบ Online กลุ่มเด็กปฐมวัย” 4.3 อบรม E – learning “คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย” จากชุดคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4.4 การกำกับการรับประทานยาเสริมธาตุเหล็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด


Share:มอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 โดยสั่งจ่ายเช็คให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 6 แห่ง รวมเป็นเงิน 210,000.- บาทณ ห้องให้คำปรึกษา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก 910 หมู่ 9ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก


Share:การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรู้เท่าทันการค้ามนุษย์ ของกอ.รมน. จังหวัดตาก

วันที่ 8 มีนาคม 2565 พลโท ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรู้เท่าทันการค้ามนุษย์ ของกอ.รมน. จังหวัดตาก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราแม่สอด อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ในการนี้ นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 90 คน เพื่อดำเนินการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคประชาชน โดยอาศัยความร่วมมือการบูรณาการที่เป็นเอกภาพและเป็นระบบด้วยการสร้างความตระหนักรู้ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาของแรงงานต่างด้าว ในทุกมิติ ซึ่งมีเป้าหมายนำไปสู่การปรับระดับสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทยสู่ระดับ Tier 2 ในปีต่อไป นอกจากนี้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ และมีความตระหนักรู้เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อกำหนดแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ต่อไป


Share:ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เปราะบางและคนจนเป้าหมาย TPMAPประสบปัญหาผู้สูงอายุ อาศัยอยู่เพียงลำพัง สภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ตำบลแม่ท้อ

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก และข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมกับสถานีกาชาดเทพรัตน์ ปลัดอำเภอเมืองตาก นายก อบต.แม่ท้อ อพม. อสม. ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เปราะบางและคนจนเป้าหมาย TPMAPประสบปัญหาผู้สูงอายุ อาศัยอยู่เพียงลำพัง สภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ตำบลแม่ท้อ จำนวน 1 ราย เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ผู้สูงอายุโดยมอบป้ายเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน (โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร) จำนวน 2,000 บาท เหล่ากาชาดจังหวัดตากมอบข้าวสาร จำนวน 15 กิโลกรัม มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 และมอบชุดผ้าห่มและผ้าเช็ดตัว นอกจากนี้ พม.ตากและอบต.แม่ท้อ มีแผนจะประเมินค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ตามระเบียบหลักเกณฑ์ ต่อไป


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
gacor88https://165.22.248.199/https://enfermeriadermatologica.org/slot-gacor/https://www.valldecamprodon.org/slot-gacor/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-dana/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-pulsa/slot gacor http://babacanholding.com/images/ https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-terga cor/2022/index.php