ตรวจสอบข้อเท็จจริง พยานเอกสาร และพยานบุคคล เพื่อประกอบการพิจารณาออกหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าให้กับผู้ร้องขอหนังสือรับรองความป็นคนไร้รากเหง้า (walk in)

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นางสาวจิรพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นิติกร ตรวจสอบข้อเท็จจริง พยานเอกสาร และพยานบุคคล เพื่อประกอบการพิจารณาออกหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าให้กับผู้ร้องขอหนังสือรับรองความป็นคนไร้รากเหง้า (walk in) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ เพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานสำหรับคนไร้รากเหง้าในการขอมีสัญชาติไทยตามมติคณะรัฐมนตรี และตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ต่อไป


Share:ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดตาก ครั้งที่ 9/2565

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการและศูนย์บริการคนพิการ ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดตาก ครั้งที่ 9/2565พร้อมคณะทำงานฯประกอบด้วย นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม นักพัฒนาสังคม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม และนักพัฒนาการเด็กประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือรายครอบครัว ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ ผลการพิจารณาให้ความให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 165 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 260,500 บาท ดังนี้1. พิจารณาเห็นชอบการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมงบ เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวนทั้งสิ้น 139 รายเป็นเงินทั้งสิ้น 208,500 บาท 2. พิจารณาเห็นชอบการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมงบ เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวนทั้งสิ้น 26 รายเป็นเงินทั้งสิ้น 52,000 บาท


Share:สอบข้อเท็จจริงผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว เบื้องต้นได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พร้อมให้คำปรึษา เรื่องการเสริมพลังคุณค่าในตนเอง (เสริมพลังเชิงบวก)

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นิติกรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกับ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงสอบข้อเท็จจริงผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว เบื้องต้นได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พร้อมให้คำปรึษา เรื่องการเสริมพลังคุณค่าในตนเอง (เสริมพลังเชิงบวก) เพื่อให้ครอบครัวร่วมจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสม วางแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ถูกกระทำและผู้กระทำ รวมถึงได้จัดทำบันทึกไกล่เกลี่ยการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ทั้งนี้จะมีการติดตามเยี่ยมบ้านเป็นระยะเวลา 3 เดือน ต่อไป


Share:การประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระ การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการประจำจังหวัดตากครั้งที่ 2/2565 (ครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระ การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการประจำจังหวัดตากครั้งที่ 2/2565 (ครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ) มติที่ประชุมเห็นชอบ รายละเอียดดังนี้1.เห็นชอบการกู้ยืมเงินของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ จำนวน 48 ราย จำนวนเงิน 2,910,000.- บาท 2.เห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 8 ศูนย์ 8 โครงการจำนวนเงิน 216,067.- บาท 3.เห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 6 องค์กร 6 โครงการจำนวนเงิน 220,346.- บาท 4.เห็นชอบโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 10 แห่ง 11 หลัง จำนวนเงิน 340,000.-บาท


Share:ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล และการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยงาน พม.

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้มอบหมายนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล และการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยงาน พม. ในพื้นที่รับผิดชอบ จัดโดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8ณ ที่ทำการชมรมคนพิการตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหน้างานที่พบแต่ละพื้นที่และถอดบทเรียนร่วมกันในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน


Share:ประชุมคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ในพื้นที่ตำบลบูรณาการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้มอบหมายนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ในพื้นที่ตำบลบูรณาการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ร่วมกับทีม One home พม. ตาก จัดโดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8ในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จำนวน 2 แห่ง ดังนี้1. เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก2. เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ที่ทำการชมรมคนพิการตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล นำโดยผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานในพื้นที่ แกนนำชุมชน สภาเด็กและเยาวชน ร่วมประชุม พื้นที่ละ 20 คน การประชุมมีการรับฟังความคิดเห็นค้นหาปัญหาในพื้นที่ กลไกการทำงาน และแนวทางการขับเคลื่อนงาน


Share:ลงพื้นที่ตรวจอาคารสถานที่ตั้งศูนย์บริการคนพิการ

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากมอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตากพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก ลงพื้นที่ตรวจอาคารสถานที่ตั้งศูนย์บริการคนพิการตำบลวังหิน และศูนย์บริการคนพิการตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากกรณีขอต่ออายุใบจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป


Share:อบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (อพม.) ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (อพม.) ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พื้นที่ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยาง มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทักษะการทำงานแก่ผู้สมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากให้สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกในระดับพื้นที่ในการชี้เป้า เฝ้าระวัง การให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง รวมถึงคุ้มครองและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งมิติด้านสังคมและมิติ ด้านสุขภาพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ณ รพ.สต.ในพื้นที่ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย 1.รพ.สต.บ้านเรกะติ จำนวน 48 คน 2. สุขศาลาบ้านพอบือละปู่ จำนวน 27 คน


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้เปราะบางในพื้นที่ ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก จำนวน 8 ครัวเรือน

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทีม พม.ตาก (One Home TAK) ประกอบด้วย นักสังคมสงเคราะห์ และนักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้เปราะบางในพื้นที่ ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก จำนวน 8 ครัวเรือน โดยร่วมกับผู้นำชุมชน และ อพม. ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (TPMAP) ซึ่งมีสมาชิกในครอบครัวเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการได้มีการสัมภาษณ์ตามแบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และจัดทำสมุดพกครอบครัวจำนวน 8 ครัวเรือน ก่อนสรุปเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดตาก


Share:โครงการอบรม “อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดโครงการอบรม “อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านคนพิการ เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ เพื่อจะได้ให้ข้อมูลการช่วยเหลือ และการคุ้มครองแก่คนพิการและครอบครัวรุ่นที่ 4 จัด ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสามเงาม ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตากผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย อพม./อสม. จำนวน 30 คน


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
gacor88https://165.22.248.199/https://enfermeriadermatologica.org/slot-gacor/https://www.valldecamprodon.org/slot-gacor/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-dana/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-pulsa/slot gacor http://babacanholding.com/images/ https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-terga cor/2022/index.php