ส่งตัวคนพิการเข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์ของรัฐ (29 ต.ค. 63)

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นายจักรพันธ์ ใบมะเงิน ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมส่งตัวคนพิการเข้ารับบริการร่วมกับกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้คนพิการได้รับการดูแลด้านปัจจัย 4 และการคุ้มครองและพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ

Share:เยี่ยมผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก (27 ต.ค. 63)

นายประทีบ มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวนงณภัส เลิศภักดีกุล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เยี่ยมผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง กรณีผู้สูงอายุอยู่ในสภาวะยากลำบาก โดยทีมสหวิชาชีพ ร่วมกันให้การช่วยเหลือดังนี้ 1) คำแนะนำในการให้การดูแลช่วยเหลือรวมถึงสิทธิของผู้สูง 2) ให้ความรู้ด้านกฎหมายกับญาติผู้ดูแลที่มีแนวโน้มทอดทิ้งผส.
3) แต่งตั้งผู้ดูแลบัญชีธนาคารผส.ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ 4) มอบหมายชุมชนดูแลในด้านความเป็นอยู่โดยสอดส่องดูแลการติดตามอย่างใกล้ชิด

Share:ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การเรียน(กระเป๋าเป้) และอุปกรณ์กีฬาพระราชทานประจำปีการศึกษา 2563 (16 ต.ค. 63)

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยนางสาวนงนภัส เลิศภักดีกุล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางอัมพร คำภีร ์นักพัฒนาการเด็ก เข้าร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การเรียน(กระเป๋าเป้) และอุปกรณ์กีฬาพระราชทานประจำปีการศึกษา 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก

Share:การประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2563 (15 ต.ค. 63)

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2563 โดยมีหัวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก และผู้แทนสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือแผนการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 2564 และรายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share:ร่วมให้การต้อนรับนายพงศ์รัตน์​ ภิรมย์รัตน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก​คนใหม่​และนางศลิษา ภิรมย์รัตน์​ ภริยา ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการวันแรก (12 ต.ค. 63)

วันที่​ 12​ ต.ค.​ 2563​ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก​ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ พร้อมด้วย นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ทั้งนี้นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่คงของมุนษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยทีมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก และประธาน อพม.อำเภอสามเงา ประธาน อพม.เมืองตาก และผู้แทน อพม.ร่วมให้การต้อนรับนายพงศ์รัตน์​ ภิรมย์รัตน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก​คนใหม่​และนางศลิษา ภิรมย์รัตน์​ ภริยา ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการวันแรก​ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการสหวิชาชีพคุ้มครองเด็กจังหวัดตาก ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 (7 ต.ค. 63)

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดประชุมคณะอนุกรรมการสหวิชาชีพคุ้มครองเด็กจังหวัดตาก ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีรองอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตากเป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านการคุ้มครองเด็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาซับซ้อน


Share:ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประจำเดือนตุลาคม 2563 (6 ต.ค. 63)

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยมีนายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธาน ในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก


Share:ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมช่วยเหลือเคสกับเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกาชาดอำเภอเมืองและสถานีกาชาดเทพรัตน์ที้ 13 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตาก จำนวน 2 ราย (23 ก.ย. 63)

วันที่ 23 กันยายน 2563 นายประทีป มูลเภาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นายมานพ ผิวบัวคำ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฎิบัติงาน นางอัมพร คำภีร์ นักพัฒนาการเด็ก และนางสาวนันทวัน กาวีระเต็ม นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมช่วยเหลือเคสกับเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกาชาดอำเภอเมืองและสถานีกาชาดเทพรัตน์ที้ 13 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตาก จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. บ้านไฟไหม้ ของนางสาววิลาสินี จึงสำเร็จการบ้านเลขที่ 146 หมู่ที่ 6 ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
2. ผู้พิการสติปัญญา นางสาวพรรณี ไกรฤทธิ์ บ้านเลขที่ 229 หมู่ที่ 13 ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตังหวัดตาก อาศัยอยู่กับบิดามารดา ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม
โดยกาชาดจังหวัดตากมอบเงินช่วยเหลือ พร้อมมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค

Share:ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และประชุมทีมสหวิชาชีพ Case Conference (24 ก.ย. 63)

วันที่ 24 กันยายน 2563[ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และประชุมทีมสหวิชาชีพ Case Conference] นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตาก มอบหมายให้ น.ส.ประพิณเพ็ญ มัณทนา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และน.ส.หทัยรัตน์ มุณีแก้ว นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และประชุมทีมสหวิชาชีพ Case Conference จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1. กรณีชายสูงอายุผู้ป่วยเรื้อรัง ช่วยเหลือตนเองได้เล็กน้อย อยู่กับภรรยาและบุตรพิการ มีปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัว อบต.แม่ปะ อ.แม่สอด ขอความร่วมมือส่งต่อเพื่อเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพในสถานสงเคราะห์ 2. กรณีหญิงสูงอายุ อาศัยอยู่ลำพังในห้องเช่า ไม่มีอาชีพและรายได้ ในพื้นที่ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด ขอความช่วยเหลือไปที่ 1300 ขอรับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ 3. กรณีชายพิการทางจิตและประสาท อัยอยู่มารดาพิการทางจิต และพี่ชายพิการทางการสื่อสาร มีพฤติกรรมติดสารเสพติด ก่อความเดือดร้อนลำคาญในพื้นที่ ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ โดย รพ.พบพระ เชิญร่วมประชุมหาแนวทางการช่วยเหลือ การดำเนินการเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย ชี้แจงบริการของ พม. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการช่วยเหลือ สำหรับกรณีที่ 1 และ 3 ที่ประชุมมีมติให้ส่งต่อเข้าคุ้มครองสวัสดิภาพในสงเคราะห์ และให้ชุมชนช่วยดูแลระหว่างรอส่งตัว


Share:อบรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาทักษะและความรู้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหาทางสังคม รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ (19 ก.ย. 63)

วันที่ 19 ก.ย. 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดอบรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาทักษะและความรู้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหาทางสังคม รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์
โดยมีนายอรรษิษฐ์​ สัมพันธรัตน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการฯ ร่วมด้วย
นายศุภภิมิตร​ เปาริก​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก​ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่​ 310​ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก​ นายอำเภอเมืองตาก​ หัวหน้าส่วนราชการ​ และผู้แทนส่วนราชการ​ ณ อาคารสราญรมย์ มณฑลทหารบกที่ 310 โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดตาก จากอำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก อำเภอวังเจ้า และอำเภอสามเงา จำนวน 100 คน
นายประทีป​ มูลเภา​ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก กล่าวว่า​ การจัดอบรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกการจัดอบรม โดยขอความร่วมมือมณฑลทหารบกที่ 310 นำเสนอโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อให้ทหารประจำการได้ฝึกปฏิบัติและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เมื่อปลดประจำการ ทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชน ซึ่งทำให้สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก ที่ได้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้และเห็นภาพจริง​ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ในการจัดกิจกรรมเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ เสริมสร้างการตระหนักรู้เท่าทันสถานการณ์ รูปแบบการค้ามนุษย์ในปัจจุบัน รวมถึงสามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัย ไม่ถูกล่อลวง และดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial