ประกาศรับสมัครพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา


Share:คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ 2551 ม 6 และ ม 6/1 ชาวเมียนมาจำนวน 7 คน(ชาย 6 คน,หญิง 1 คน)

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นางสาวจิรพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทีม พม.ตาก (One Home ตาก)ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ สภ.เมืองตาก, กอ.รมน ตาก, สนง.แรงงานจังหวัดตาก, สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก, สนง.จัดหางานจังหวัดตากคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ 2551 ม 6 และ ม 6/1 ชาวเมียนมาจำนวน 7 คน(ชาย 6 คน,หญิง 1 คน) ตามแบบสัมภาษณ์เบื้องตันเพื่อกรคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ สภ.เมืองตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก และได้มีการประชุมทีมสหวิชาชีพสรุปเบื้องตัน มีความประสงค์เดินทางมาทำงานในกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล เส้นทางการเดินทางจากตองจี – ประเทศไทย


Share:การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัด

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้นายศราวุธ ไทยเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดณ ห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากในการนี้นางสาวจิร่าพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากร่วมการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share:การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2565 พร้อมคณะกรรมการฯประกอบด้วยหน่วยงาน One Home จังหวัดตาก ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก , ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก ,บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง ตรงตามกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน One Home ในสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดตาก โดยเป็นกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนเปราะบาง TPMAPมิติด้านการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ จำนวน 417 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 764,000 บาท ดังนี้1.พิจารณาเห็นชอบการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม งบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 334 รายเป็นเงินทั้งสิ้น 604,000 บาท2. พิจารณาเห็นชอบการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม งบเงินผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 26 รายเป็นเงินทั้งสิ้น 52,000 บาท3. พิจารณาเห็นชอบการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม งบเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 57 รายเป็นเงินทั้งสิ้น 108 ,000 บาท


Share:คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ 2551 ม 6 และ ม 6/1 ชาวเมียนมาจำนวน 49 คน (ชาย 36 คน,หญิง 13 คน)

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทีม พม.ตาก (One Home ตาก) ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ สภ.วังเจ้า, กอ.รมน ตาก, สนง.แรงงานจังหวัดตาก,สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก, สนง.จัดหางานจังหวัดตาก คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ 2551 ม 6 และ ม 6/1 ชาวเมียนมาจำนวน 49 คน (ชาย 36 คน,หญิง 13 คน) ตามแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ สภ.วังเจ้า อ.วังเจ้า จ.ตาก และได้มีการประชุมทีมสหวิชาชีพสรุปเบื้องต้นมีความประสงค์เดินทางมาทำงานในกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และจังหวัดระยอง เส้นทางการเดินทางจากเมียวดี พะอาน พะโค – ประเทศไทย


Share:ประชุม เพื่อเร่งรัดการทำงานตามสัญญาฯ โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ4 ชั้น 16 ครอบครัว พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ พร้อมรื้อถอนและถมดิน

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากเป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับงาน พร้อมด้วยกรรมการ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง บริษัท เอเทค คอนสตรักชั่นแอนด์ อาร์คิเทคเจอร์ จำกัด ร่วมประชุม เพื่อเร่งรัดการทำงานตามสัญญาฯ โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ4 ชั้น 16 ครอบครัว พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ พร้อมรื้อถอนและถมดิน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share:การประชุมสนทนากลุ่ม เรื่อง การป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดตาก (สพม.)

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม เรื่อง การป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดตาก (สพม.) เพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาและการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเด็กออกจากระบบการศึกษากลางคัน โดยมี ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก และดร. อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 เป็นประธานณ ห้องลูกหว้า โรงเรียนผดุงปัญญา ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share:การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งที่ประชุม ได้รับทราบแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดตาก (พ.ศ. 2565-2570) ซึ่งมีเป้าหมายการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดตากระยะ 6 ปี โดยเน้นอุตสาหกรรม 3 ด้าน ประกอบด้วย ภาคเกษตร , ภาคขนส่งและระบบโลจิสติกส์ และธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวโดยมีเป้าหมายรวม 6 ปี (2565-2570) จำนวน 17,800 คน ขณะเดียวกัน ได้ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดตาก ปี 2565ซึ่งมีเป้าหมายทั้งสิ้น 2,750 คน ปัจจุบันผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดำเนินการไปแล้วจำนวน 5,522 คนคิดเป็นร้อยละ 200 ของเป้าหมาย จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการพัฒนากำลังคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ซึ่งจากการพิจารณาผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดตาก 3 อุตสาหกรรมจุดเน้น ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมาพบว่า อุตสาหกรรมภาคขนส่งและระบบโลจิสติกส์ มีผลการดำเนินงานน้อย ประกอบกับหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ในจังหวัดตาก มีจำนวนน้อยแห่ง การพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมนี้ จึงค่อนข้างน้อย ดังนั้น จึงมีการวางแผนและกำหนดแนวทางการทำงานให้สำเร็จตามแผนที่วางไว้ สำหรับในปี 2565 ผลการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 พบว่าผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้มาก ที่ประชุมจึงได้พิจารณาปรับลด-เพิ่ม ตัวเลขเป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน


Share:การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นางสาวจิรพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตากศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น 2 โดยมีนายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจังหวัดตาก การต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงิน การดำเนินกิจกรรมพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปี 2565 และพิจารณาเห็นชอบการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เพื่อจ่ายให้แก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 67 คน ๆ ละ 2,000 บาทรวมจำนวนเงิน 134,000 บาท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2565


Share:การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2565 (ครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2565 (ครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว มติที่ประชุมมีการอนุมัติ รายละเอียดดังนี้1.อนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 48 ราย จำนวนเงิน 2,251,000.- บาท2.อนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจำนวน 8 ศูนย์ 8 โครงการ จำนวนเงิน 216,067.- บาท3.อนุมัติโครงกรส่งสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 6 องค์กร 6 โครงการ จำนวนเงิน 151,547.- บาท4.อนุมัติโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำวน 10 แห่ง จำนวน 11 หลัง จำนวนเงิน 340,000.- บาท5.เห็นชอบร่างรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตาก ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2565 ณ ห้องประชุมสำนึกงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial