ส่งตัวคนพิการเข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์ของรัฐ (29 ต.ค. 63)

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นายจักรพันธ์ ใบมะเงิน ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมส่งตัวคนพิการเข้ารับบริการร่วมกับกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้คนพิการได้รับการดูแลด้านปัจจัย 4 และการคุ้มครองและพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ

Share:เยี่ยมผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก (27 ต.ค. 63)

นายประทีบ มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวนงณภัส เลิศภักดีกุล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เยี่ยมผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง กรณีผู้สูงอายุอยู่ในสภาวะยากลำบาก โดยทีมสหวิชาชีพ ร่วมกันให้การช่วยเหลือดังนี้ 1) คำแนะนำในการให้การดูแลช่วยเหลือรวมถึงสิทธิของผู้สูง 2) ให้ความรู้ด้านกฎหมายกับญาติผู้ดูแลที่มีแนวโน้มทอดทิ้งผส.
3) แต่งตั้งผู้ดูแลบัญชีธนาคารผส.ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ 4) มอบหมายชุมชนดูแลในด้านความเป็นอยู่โดยสอดส่องดูแลการติดตามอย่างใกล้ชิด

Share:รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การเรียน(กระเป๋าเป้) และอุปกรณ์กีฬาพระราชทานประจำปีการศึกษา 2563 (16 ต.ค. 63)

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยนางสาวนงนภัส เลิศภักดีกุล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางอัมพร คำภีร ์นักพัฒนาการเด็ก เข้าร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การเรียน(กระเป๋าเป้) และอุปกรณ์กีฬาพระราชทานประจำปีการศึกษา 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก

Share:การประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2563 (15 ต.ค. 63)

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2563 โดยมีหัวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก และผู้แทนสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือแผนการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 2564 และรายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share:รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนฯ

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:รายงานประจำเดือนกันยายน 2563

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ร่วมให้การต้อนรับนายพงศ์รัตน์​ ภิรมย์รัตน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก​คนใหม่​และนางศลิษา ภิรมย์รัตน์​ ภริยา ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการวันแรก (12 ต.ค. 63)

วันที่​ 12​ ต.ค.​ 2563​ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก​ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ พร้อมด้วย นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ทั้งนี้นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่คงของมุนษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยทีมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก และประธาน อพม.อำเภอสามเงา ประธาน อพม.เมืองตาก และผู้แทน อพม.ร่วมให้การต้อนรับนายพงศ์รัตน์​ ภิรมย์รัตน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก​คนใหม่​และนางศลิษา ภิรมย์รัตน์​ ภริยา ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการวันแรก​ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการสหวิชาชีพคุ้มครองเด็กจังหวัดตาก ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 (7 ต.ค. 63)

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดประชุมคณะอนุกรรมการสหวิชาชีพคุ้มครองเด็กจังหวัดตาก ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีรองอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตากเป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านการคุ้มครองเด็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาซับซ้อน


Share:ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประจำเดือนตุลาคม 2563 (6 ต.ค. 63)

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยมีนายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธาน ในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial