รายงานประจำเดือนธันวาคม 2564

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ร่วมกิจกรรม Live Your Idea Matter ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Page : Opengovthailand เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ มอบหมายให้นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม Live Your Idea Matter ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Page : Opengovthailand เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็นในประเด็นการทำงานต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนางานให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของประชาชน ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ Creative Communication รูปแบบการสื่อสารแบบโดนใจให้คนมาอ่าน โดยคุณรัชวัตร เอกรินทรากุล เจ้าของ Create-Outline Digital Media Agency


Share:มอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ กองทุนผู้สูงอายุ (ประเภทรายบุคคล) จำนวน 17 ราย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ กองทุนผู้สูงอายุ (ประเภทรายบุคคล) จำนวน 17 รายๆละ 30,000.- (สามหมื่นบาทถ้วน) จำนวนเงินทั้งสิ้น 510,000.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยได้ชี้แจงรายละเอียดในสัญญากู้และสัญญาค้ำประกัน ข้อกฎหมาย และข้อตกลงต่างๆจากการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันได้รับทราบ ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก 910 หมู่ 9 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก


Share:การประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 4/2564

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก โดยมี นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมฯ พิจารณากลั่นกรองโครงการที่ยื่นเสนอขอรับเงินอุดหนุนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน จำนวน 3 แห่ง 3 โครงการซึ่ง ฝ่ายเลขานุการ จักได้สรุปผลการพิจารณา เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ต่อไป


Share:เยี่ยมบ้านเด็กชาย อายุ 5 ปี กรณีได้รับการส่งต่อจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก ประสบปัญหาการเลี้ยงดูเด็กไม่เหมาะสม เพื่อติดตามผลจากการทำบันทึกข้อตกลงในการดูแลเด็ก เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว และนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก ร่วมกับ อพม. เจ้าหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลหนองบัวใต้ และ อสม. เยี่ยมบ้านเด็กชาย อายุ 5 ปี กรณีได้รับการส่งต่อจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก ประสบปัญหาการเลี้ยงดูเด็กไม่เหมาะสม เพื่อติดตามผลจากการทำบันทึกข้อตกลงในการดูแลเด็ก เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ผลการติดตาม / ช่วยเหลือเด็กและครอบครัว รายละเอียดดังนี้ 1. ผู้ปกครองพาเด็กพบจิตแพทย์เด็ก เพื่อประเมินสมาธิตามนัดแพทย์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ผลการประเมินเด็กมีสมาธิและสามารถทำตามคำสั่งได้ ทั้งนี้ แพทย์ให้รับประทานยาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนัดหมายครั้งต่อไปวันที่ 20 มกราคม 2565 2. มีการฝากเด็กให้อยู่ในความดูแลของญาติ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อดูแลเด็กในช่วงเวลากลางวัน ไม่ให้เด็กอาศัยอยู่ตามลำพังตามบันทึกข้อตกลง 3. เยี่ยมบ้านติดตามผลการเลี้ยงดูเป็นระยะ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้พูดคุยทำความเข้าใจกับยายและญาติซึ่งเป็นผู้ดูแลเด็กในช่วงเวลาที่ยายของเด็กไปทำงาน ถึงแนวทางในการดูแลและรับประทานยาตามคำสั่งแพทย์ 4. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ลานสาง นัดตรวจพัฒนาการเด็กตามช่วงวัย ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ลานสาง และ อพม.จะติดตามผลการรักษาด้วยการทานยาอย่างต่อเนื่อง 5. เจ้าหน้าที่เทศบาลหนองบัวใต้ ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้แก่เด็ก และขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการให้แก่น้าของเด็ก ในส่วนของเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้แก่เด็ก อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ ในส่วนน้าของเด็กได้รับเบี้ยความพิการเรียบร้อยแล้ว 6. ผู้ร้อง (ปู่) และยายเด็กได้พูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจกันเรื่องการเลี้ยงดูเด็กเรียบร้อยแล้ว


Share:การอบรม”ชุดเครื่องมือเพื่อการคัดกรองและการส่งต่อ (UNHCR -RSO Screening and Referral Toolkit : Training Phase) วันที่ 2 ประเด็นการศึกษาการใช้แอปพลิเคชันชุดเครื่องมือคัดกรองและส่งต่อ จัดโดยองค์กร UNHCR ร่วมกับกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผ่านระบบการประชุมทางไกล zoom cloud meeting

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ ข้าราชการ นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เข้าร่วมการอบรม”ชุดเครื่องมือเพื่อการคัดกรองและการส่งต่อ (UNHCR -RSO Screening and Referral Toolkit : Training Phase) วันที่ 2 ประเด็นการศึกษาการใช้แอปพลิเคชันชุดเครื่องมือคัดกรองและส่งต่อ จัดโดยองค์กร UNHCR ร่วมกับกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผ่านระบบการประชุมทางไกล zoom cloud meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้เครื่องมือการคัดกรองและการส่งต่อเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สุงสุด ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 18 จังหวัด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร และหน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ


Share:ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มอบสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว” พร้อมมอบเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนแห่งการยุติความรุนแรงในครอบครัว ให้แก่ประชาชนที่เข้ามารับมอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ กองทุนผู้สูงอายุ (ประเภทรายบุคคล) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial