ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 4 ชั้น 16 ห้อง พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ พร้อมรื้อถอนและถมดิน

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (12 ม.ค. 64)

วันที่ 12 มกราคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้เกียรติเป็นประธานในการตรวจการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ ของพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มีผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ผู้แทนคลังจังหวัดตาก ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดตาก ร่วมตรวจแนะนำ โดยมีนายอำเภอท่าสองยาง และคณะ นำเสนอผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งนำลงเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 จำนวน 2 จุด ซึ่งได้มีการนำเงินดังกล่าว สำหรับการบริหารจัดการในจุดคัดกรอง

Share:พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พบปะพูดคุยกับผู้ประสานงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน และผู้แทนสภาองค์กรชุมชน (12 ม.ค. 64)

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พบปะพูดคุยกับผู้ประสานงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน และผู้แทนสภาองค์กรชุมชน หารือเรื่องการดำเนินงานด้านสวัสดิการชุมชน กิจกรรมบ้านพอเพียง และรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมให้คำปรึกษา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share:ประชุมเข้าร่วมรับฟัง การนำเสนอผลการศึกษา “การจัดทำกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสนับสนุนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” (12 ม.ค. 64)

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมเข้าร่วมรับฟัง การนำเสนอผลการศึกษา “การจัดทำกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสนับสนุนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” ผ่านการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยมีนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาราชการแทนนักพัฒนาสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนตำบลน้ำรึม,เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนตำบลวังหิน,เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนตำบลป่ามะม่วง,เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนตำบลนาโบสถ์,เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตาก,เจ้าหน้าที่ตำบลไม้งาม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share:ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนปรับปรุง/ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) (11 ม.ค. 64)

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุ ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนปรับปรุง/ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงหารือแนวทางปฏิบัติร่วมกันกรณีการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2564 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องให้คำปรึกษาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก

Share:ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน (เนอสเซอรี่) ในเขตอำเภอเมืองตาก จำนวน 2 แห่ง (11 ม.ค. 64)

วันที่ 11 มกราคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาการเด็ก ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน (เนอสเซอรี่) ในเขตอำเภอเมืองตาก จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย สถานับเลี้ยงเด็กตากรุ่งโรจน์ และสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเด็กดี โดยสถานรับเลี้ยงเด็กได้ปิดดำเนินการ ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่จึงได้ให้คำแนะนำ ในการทำความสะอาดบริเวณสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน อย่างต่อเนื่องและมีการมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้กับผู้ดำเนินกิจการและครูไว้ใช้ประโยชน์ พร้อมกำชับให้มีการติดตามและถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดตาก เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Share:การประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดตาก (11 ม.ค. 64)

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมีผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก, ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน One Home เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ : วิเคราะห์ข้อมูล จากระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาคนแบบชี้เป้าด้วยโปรแกรม TPMAP และการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จังหวัดตาก

Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม (10 ม.ค. 64)

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน
และนิติกร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมกับนายปรีชา จันทราช วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔, นายธนาเดช ปาลิวนิช พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากห้วยไม้งาม และนางสาววัฒนารี ศรีรวษา เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุตำบลหนองบัวเหนือ กรณีคนพิการประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ
เป็นคนพิการที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แต่การเข้าห้องน้ำลำบากเนื่องจากห้องน้ำไม่ได้อยู่ในบริเวณห้องพัก การเดินทางไปเข้าห้องน้ำมีความยากลำบาก
หากมีการปรับห้องน้ำให้อยู่ในพื้นที่ที่พักอาศัยจะทำให้คนพิการได้รับความสะดวกและปลอดภัย ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จะดำเนินการ ดังนี้
๑.ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ เพื่อยื่นเรื่องการขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ
๒ .พิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉิน ต่อไป

Share:จัดกิจกรรม “เคาะประตูบ้าน มอบของขวัญแก่เด็ก” เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 (9 ม.ค. 64)

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่
จัดกิจกรรม “เคาะประตูบ้าน มอบของขวัญแก่เด็ก” เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ตามคำขวัญวันเด็ก “เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม”
เป็นกลุ่มเด็กที่อาศัยอยู่ใน โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดตาก (น้ำรึม) การเคหะแห่งชาติ และบ้านมั่นคงตากสิน (น้ำรึม) อำเภอเมืองตาก
โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการมอบหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก เจลแอลกอฮอล์ และมอบตุ๊กตา
อุปกรณ์เครื่องเขียน ขนม นม ให้แก่เด็กในชุมชนดังกล่าวด้วย

Share:ร่วมประชุมทางไกลผ่าน Web Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (8 ม.ค. 64)

วันที่ 8 มกราคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมทางไกลผ่าน Web Conference
ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม โดยมี นางซาราห์ บินเย๊าะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นประธานการประชุม
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial