โครงการ “พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน” และ พม.ปันสุข (ตู้ปันสุขกับตู้รับทุกข์) เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ช่วยสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่ประชาชน (27 ม.ค. 64)

วันที่ 27 ม.ค. 64 เวลา 13.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการ “พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน” และ พม.ปันสุข (ตู้ปันสุขกับตู้รับทุกข์) เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ช่วยสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่ประชาชน โดยมี นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก นายอำเภอแม่สอด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดตาก (CSR) ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รัฐบาลมีมาตรการที่เข้มข้น จำกัดเวลาเปิด-ปิด สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด และจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ขณะที่จังหวัดตาก ก็เป็น 1 ใน 28 จังหวัด พื้นที่ควบคุมพิเศษ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตระหนักถึงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวฯ จึงได้ระดมทรัพยากรในการให้ความช่วยเหลือประชาชน กลุ่มเป้าหมายของ พม. คือ เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ให้เข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้คลี่คลาย และได้เพิ่มช่องทางในการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ระดมทรัพยากรจากผู้มีจิตศรัทธา จากภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภค ในการดำรงชีวิต โดยมีระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย การตั้งจุดบริการ พม.ปันสุข (ตู้ปันสุขกับตู้รับทุกข์) เพื่อแบ่งปันความสุขและรับทราบข้อมูลความเดือดร้อนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอแม่สอด และนำมาจัดสรรให้ตรงตามความต้องการ โดยตั้งจุดบริการบริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอด มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คอยอำนวยความสะดวก
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย และโครงการ “พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน” “ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม.จะตามไปเยี่ยม” ซึ่งในวันนี้เป็นการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหานำร่อง ในตำบลแม่ปะ และตำบลแม่ตาว พื้นที่ละ 14 ครอบครัว รวม 28 ครอบครัว และจะขยายดำเนินการในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

Share: