โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อเป็นผู้เฝ้าระวังทางสังคมด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดตาก (22 มีนาคม 2564)

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อเป็นผู้เฝ้าระวังทางสังคมด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยดำเนินการภายใต้ความร่วมมือทีม ONE HOME จังหวัดตาก อพม. และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์ รูปแบบ ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ รวมถึงการป้องกันตนเองจากภัยการค้าการค้ามนุษย์ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื่นที่ ให้เป็นผู้เฝ้าระวังด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ และการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะสนับสนุนการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เครือข่ายภาคประชาสังคม อาสาสมัคร แกนนำชุมชน ประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 57 คน

Share: