โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อเป็นผู้เฝ้าระวังทางสังคมด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดตาก (23 มีนาคม 2564)

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อเป็นผู้เฝ้าระวังทางสังคมด้านการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โดยมีนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) พร้อมด้วยประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จังหวัดตาก ให้ความรู้และแนะแนวทาง
ในการทำงานเป็น อพม. เพื่อชี้เป้า เฝ้าระวัง ดูแลสังคม ต่อไป

Share: