โครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น และพิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2563 (8 – 9 ธ.ค. 63)

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นางสาวนงณภัส เลิศภักดีกุล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวสิริพร บุญปิ่มใจ นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วย นายวีระ สกุณวัฒน์ ประธาน อพม.จังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น และพิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2563 โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยจังหวัดตาก มีผู้เข้ารับรางวัล จำนวน 1 คน คือ นางสมสมร คีรีต๊ะ
ได้รับรางวัลประชาบดีประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิต

Share: