โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) (8 ธ.ค. 63)

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ณ วัดชัยชนะสงคราม ตำบลเชียงเงิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี พระครูโสภณชยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองตาก เจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ และนายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร พัฒนาจิตใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม ใกล้ชิดพระรัตนตรัย เข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน


Share: