โครงการอบรม “อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม “อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านคนพิการ เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการเพื่อจะได้ให้ข้อมูลการช่วยเหลือ และการคุ้มครองแก่คนพิการและครอบครัว รุ่นที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนพลังวังเจ้า หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย อพม./อสม. จำนวน 30 คน


Share: