โครงการอบรม “อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดโครงการอบรม “อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านคนพิการ เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ เพื่อจะได้ให้ข้อมูลการช่วยเหลือ และการคุ้มครองแก่คนพิการและครอบครัวรุ่นที่ 3 จัด ณ สโมสรเทศบาลตำบลบ้านตาก ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วยอพม./อสม. จำนวน 30 คน


Share: