โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และขยายผลการดำเนินงานโครงการด้านผู้สูงอายุ ปี 2564 รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ (16 มีนาคม 2564)

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน
เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และขยายผลการดำเนินงานโครงการด้านผู้สูงอายุ ปี 2564 รุ่นที่ 1 ภาคเหนิอ ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2564
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางสาวสุชาดา ทรรพนันทน์ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดโครงการ
โดยมีการให้ความรู้ในเรื่องแนวทาง การเขียนโครงการฯ เพื้อขอรับงบประมาณสนับสนุนเพื่อดำเนินงานโครงการในพื้นที่

Share: