โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยน (30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 63)

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม2563 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นักพัฒนาการเด็ก
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยน โดยมี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการ
บริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประธานฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ กล่าวรายงานโ ดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน รับทราบแนวทางการปฎิบัติงานตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่างๆ หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระยะฟื้นฟู ความรู้เรื่องการจัดการรายกรณี ( Case Management)
และขั้นตอนในการปฎิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้เข้าร่วมประชุม คือ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมทั้งสิ้น 76 คน
ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึก 2 โรงแรม เดอะ ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

Share: