โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ จังหวัดตาก และมีความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลเป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัด (23 มีนาคม 2564)

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จังหวัดตาก และมีความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลเป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัด โดยมีนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดส้มเกลี้ยง ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: