โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำรึม สร้างเครือข่ายเด็กและเยาชนอาสาเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (9 พ.ย. 63)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้นางสาวประพิณเพ็ญ มันทนา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายมานพ ผิวบัวคำ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน และนายโพธิพงษ์ จันทรสกุณ พนักงานอำนวยการ ร่วมเป็นวิทยกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำรึม สร้างเครือข่ายเด็กและเยาชนอาสาเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยให้ความรู้และความเข้าใจในงานอาสาการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก สตรี และผู้ประสบปัญหาทางสังคมประเภทต่าง ณ โรงเรียนอนุบาลบ่อไม้หว้า ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: