โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (TPMAP) ซึ่งมีสมาชิกในครอบครัวเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ

วันที่ 5 มีนาคม 2565 ทีม พม.ตาก (One Home TAK) ลงพื้นที่ ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า ร่วมกับผู้นำชุมชน และ อพม. เพื่อเยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงครัวเรือนเปราะบาง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (TPMAP) ซึ่งมีสมาชิกในครอบครัวเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการโดยได้มีการสัมภาษณ์ตามแบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และจัดทำสมุดพกครอบครัว จำนวน 4 ครัวเรือน ก่อนสรุปเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดตาก


Share: