โครงการปรับสภาพแวดล้อมบ้านผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองตาก (18 ส.ค. 63)

18 สิงหาคม 2563 [โครงการปรับสภาพแวดล้อมบ้านผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองตาก] :
นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยนางสาวนงนภัส เลิศภักดีกุล หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับนายกเทศมนตรีเมืองตาก ร่วมมอบบ้านที่ได้รับการปรับสภาพบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ ชุมชนดอยคีรี เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: