โครงการประชุมทบทวนแผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2563 และจัดทำแผนบูรณาการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2564 (15 ธ.ค. 63)

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดโครงการประชุมทบทวนแผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2563 และจัดทำแผนบูรณาการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2564
โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนแผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2563 พร้อมจัดทำแผนบูรณาการเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2564 เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และเพื่อให้เกิดแนวทางในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบูรณาการการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีจังหวัดตาก
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตาก เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในระดับอำเภอทุกอำเภอ และผู้แทนคณะกรรมการ ก.ค.อ.จังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ชั้น 2 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: