โครงการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ปีงบประมาณ 2564 (29 ต.ค. 63)

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563[โครงการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ปีงบประมาณ 2564] :นายประทีป มูลเภาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมกับหน่วยงาน พม.จังหวัดตาก โดย..สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ศูนย์พัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก ร่วมกับภาคีเครือข่าย [เทศบาลเมืองตาก ตำรวจ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)] ณ บริเวณงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ประจำปี 2563 ณ เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share: