แยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ 2551 ม 6 และ ม 6/1 ชาวเมียนมาจำนวน 14 คน (ชาย 8 คน,หญิง 6 คน)ตามแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทีม พม.ตาก One Home TAK ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ สภ.พะวอ, กอ.รมน ตาก, สนง.แรงงานจังหวัดตาก,สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก, สนง.จัดหางานจังหวัดตาก คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ 2551 ม 6 และ ม 6/1 ชาวเมียนมาจำนวน 14 คน (ชาย 8 คน,หญิง 6 คน)ตามแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ สภ.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก และได้มีการประชุมทีมสหวิชาชีพ สรุปเบื้องต้น มีความสมัครใจเดินทางไปกรุงเทพมหานคร เส้นทางการเดินทางจากเมืองพะโค เมาะละแหม่งเอยาวดี – เมียวดี – ประเทศไทย


Share: