เยี่ยมผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก (27 ต.ค. 63)

นายประทีบ มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวนงณภัส เลิศภักดีกุล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เยี่ยมผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง กรณีผู้สูงอายุอยู่ในสภาวะยากลำบาก โดยทีมสหวิชาชีพ ร่วมกันให้การช่วยเหลือดังนี้ 1) คำแนะนำในการให้การดูแลช่วยเหลือรวมถึงสิทธิของผู้สูง 2) ให้ความรู้ด้านกฎหมายกับญาติผู้ดูแลที่มีแนวโน้มทอดทิ้งผส.
3) แต่งตั้งผู้ดูแลบัญชีธนาคารผส.ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ 4) มอบหมายชุมชนดูแลในด้านความเป็นอยู่โดยสอดส่องดูแลการติดตามอย่างใกล้ชิด

Share: