เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงครอบครัวผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (2 ก.ค. 64)

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ และนักพัฒนาการเด็ก
เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงครอบครัวผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จำนวน 4 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
รับรองขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ต่อไป

Share: