เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงครอบครัวอุปถัมภ์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม และครอบครัวรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พื้นที่ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก โดยนางนงรัตน์ นาทะจันทรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ลงพื้นที่ปฎิบัติงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต.แม่ปะ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงครอบครัวอุปถัมภ์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม และครอบครัวรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พื้นที่ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


Share: