เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ภายหลังจากการบันทึกข้อมูลเข้าในแอพพิเคชั่นพ้นภัย (2 ก.ค. 64)

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก
ลงพื้นที่ร่วมกับนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผู้แทนสถานีกาชาดเทพรัตน์ ผู้แทนเทศบาลตำบลไม้งาม องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านไม้งาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำโจน อสม./อพม. เพื่อเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ภายหลังจากการบันทึกข้อมูลเข้าใน
แอพพิเคชั่นพ้นภัย ในพื้นที่ตำบลไม้งาม 3 ราย และตำบลวังหิน 1 ราย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พร้อมทั้งให้กำลังใจให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19)

Share: