เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง แนวคิด อุดมการณ์งานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [อพม] บทบาทหน้าที่ ของ อพม. และกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ อพม. รวมถึง สิทธิในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ และเพื่อสร้างอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [อพม.] (9 ก.พ. 64)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายนักพัฒนาสังคม เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง แนวคิด อุดมการณ์งานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [อพม] บทบาทหน้าที่ ของ อพม. และกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ อพม. รวมถึง สิทธิในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ และเพื่อสร้างอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [อพม.] ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงร่มเกล้า ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมฯ จำนวน 20 คน

Share: