เจ้าหน้าที่สนง.พมจ.ตาก ร่วมกับทีม พม. จังหวัดตาก(One Home) และอพม. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ “เราชนะ” และค้นหากลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้สูงอายุติดเตียง เพื่อให้เข้าถึงสิทธิ์ตามโครงการฯ โดยชี้แจงหลักเกณฑ์ และอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผ่าน website “เราชนะ” และลงทะเบียนตามแบบ “checklist โครงการเราชนะสำหรับประชาชนผู้ที่ไม่มีสมารทโฟน” ในพื้นที่ตำบลป่ามะม่วง และตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (28 ก.พ. 64)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่สนง.พมจ.ตาก ร่วมกับทีม พม. จังหวัดตาก
(One Home) และอพม. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ “เราชนะ” และค้นหากลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้สูงอายุติดเตียง เพื่อให้เข้าถึงสิทธิ์ตามโครงการฯ โดยชี้แจง
หลักเกณฑ์ และอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผ่าน website “เราชนะ” และลงทะเบียนตามแบบ “checklist โครงการเราชนะสำหรับประชาชนผู้ที่ไม่มีสมารทโฟน”
ในพื้นที่ตำบลป่ามะม่วง และตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พร้อมทั้งประสานขอความร่วมมือกำนันในพื้นที่อำเภอบ้านตาก ประชาสัมพันธ์
การเข้าถึงสิทธิ์ตามโครงการดังกล่าว

Share: